symmetrical

 1. chin
 2. One Strange Cyka
 3. OctoBlitz
 4. Thewtus
 5. Avulsion
 6. Sirc
 7. pumpko
 8. DragonX
 9. Jack5
 10. Sandwhip
 11. K3LY8N
 12. Dead Plant
 13. Nethy
 14. Yakibomb
 15. Jack5
 16. DragonX
 17. dotmd
 18. bubbyboytoo
 19. JargonJC
 20. Orangepumpkin7