bot

 1. 14bit
 2. Lightyena
 3. Arkadiy_Parovozov
 4. Velvott
 5. DrengUP™
 6. Masier_koniak
 7. Simulacron
 8. Gamecube762
 9. Sexy Brioche
 10. Billo
 11. Potoroo84